SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER:

Gælder fra 1. oktober 2010.

1. Levering

Remtech Nordic AS forpligter sig til at levere funktionsdygtige vare i henhold til gældende tekniske specifikationer. Alle leverancer sker efter reglerne aftalt i NLM 02. Hvis dette er i strid med vilkår i denne aftale gælder altid denne aftale først og derefter NLM 02. ModuSec® sælges kun gennem det etablerede forhandlernet i Norden/Baltikum.

2. Pris / betalingsvilkår

Pris er baseret på Remtech Nordic AS indkøbspriser, samt de toldsatser som gælder ved aftaleindgåelsen. Hvis disse priser/satser/kurser bliver ændret i perioden mellem aftaleindgåelsen og faktisk leveringsdag, og ændringen er større end 1,5 % forbeholder Remtech Nordic AS sig ret til at justere priserne tilsvarende.

Betaling skal ske netto pr. dag efter modtagelse af faktura. Ved for sent indbetaling betales morarente efter Remtech Nordic AS til enhver tid gældende satser, for tiden 2% pr. måned.

3. Leveringstid

Den opgivende leveringstid er baseret på oplysningerne fra Remtech Nordic AS leverandører. Ved forsinket levering kan køber hæve købet hvis forsinkelsen varer mere end 60 dage. Ved forsinket levering er Remtech Nordic AS ikke ansvarlig for nogen form for købers direkte eller indirekte tab forårsaget af for sen levering.

4. Assurance

All forsendelse foregår for købers risiko hvis ikke andet er skriftligt aftalt. På anmodning vil Remtech Nordic AS besørge forsendelsen tillægs assureret for købers regning.

5. Reklamation

Ved modtagelsen af varen må køber inspicere varen og reklamere eventuelle fejl og mangler inden 8 dage. Mangler som ikke er dokumenteret i protokollen ved overtagelse vil ellers ikke kunne påregnes. Påberåbelsen af mangler som først kan opdages efter montering og prøvekøring skal ske straks manglen konstateres. Køber overtager all risiko og opsyn med leverancen efter accept ved overtagelsen.

6. Garanti/udbedring

Remtech Nordic AS forpligter sig til at udbedre mangler ved varen som skyldes konstruktionsfejl, materialefejl eller fejl ved installation som er udført af Remtech Nordic AS, og som reklameres af køber senest inden udløbet af garantitiden for produktet. Udbedring sker ved reparation, eventuelt ved udskiftning af dele eller ved om bytning af varen efter Remtech Nordic AS valg. Udskiftede deler tilfalder Remtech Nordic AS. Ved udbedring hos køber betaler køber rejse og diætudgifter efter Statens satser. Hvis udbedring efter Remtech Nordic AS bestemmelse skal foretages hos Remtech Nordic AS, skal varen sendes tilbage til Remtech Nordic AS for købers regning og risiko, og returneres køber for Remtech Nordic AS regning og risiko.

Remtech Nordic AS er uden ansvar for mangler hvis køber, uden Remtech Nordic AS skriftlige samtykke:

- foretager ændringer eller udvidelser af varen,

- benytter forbrugsmaterieler som ikke overholder de specifikationer som er opgivet af Remtech Nordic AS,

- undlader at følge instrukser og/eller brugeranvisninger for varen,

- eller bruger varen på en måde den ikke er beregnet til.

7. Ansvar

Remtech Nordic AS ansvar med mangler er begrænset til udbedring efter pkt. 6. Remtech Nordic AS er således ikke ansvarlig for skade på person, for tabt fortjeneste og/eller andet direkte eller indirekte tab forårsaget af mangler.

8. Aftale

Bindende købsaftale er indgået når Remtech Nordic AS har bekræftet købers ordre. Hvis bekræftelsen indeholder fejl, er mangelfuld eller på anden måde ikke er i samsvar med købers specifikationer, skal køber uden ophold, og senest inden 7 dage efter modtagelse af bekræftelsen give melding om dette til Remtech Nordic AS. Undlader køber at gøre dette regnes bestillingen som korrekt og accepteret. Tilvirkningskøb kan ikke afbestilles efter accept af ordrebekræftelse. Køber accepterer at tilvirkningskøb ikke sættes i produktion før bestillingen er accepteret efter denne aftale, eller ved at køber skriftlig accepterer bekræftelsen.

9. Retur af varer.

Retur af varer skal aftales skriftligt med Remtech Nordic AS. Kun varer som normalt lagerføres af Remtech Nordic AS vil kunne tages retur. Om varen er lagervare eller tilvirkningsvare skal fremgå af Remtech Nordic AS ordrebekræftelse. Varerne skal returneres i ubeskadiget tilstand, i original pakning og for købers regning og risiko.

Ved retur vil et returgebyr på 10 % af fakturaværdi, minimum kr. 500,- trækkes fra. Varer som er tilvirkningskøb kan ikke returneres.

10. Ejendomsforhold/ Salgspant

De leverede varer forbliv Remtech Nordic AS ejendom til de er fuldt betalt.

11. Tvister

Ved tvister som udspringer af købet, vedstår parterne Oslo byret som verneting.

For øvrigt gælder købelovenhvis forholdet ikke er beskrevet i Remtech Nordic AS Salgs- og Leveringsbetingelser.

 

Nordisk distributør af ModuSec® skalsikring til de, der har

behov for certificeret beskyttelse mod varme, vand, røg, gas

samt værn mod skader forårsaget af eksplosioner og EMI.

Leveres igennem certificerede forhandlere i Norden.

Læs mere om os på: www.remtech.dk