Generelle vilkår for alle garantier:

Hvad er det garanti på?

Omfanget af garantien er begrænset til de dele af leverancen som er produceret af Remtech og omfatter ikke låse, hængsler, o.a. som er produceret af andre. Garantien omfatter de strukturelle og termiske egenska
ber i ModuSec® panelerne.
Fuldst
ændig liste over andre produkter som ikke omfattes af garantien udleveres på forlangende. Garantien for denne gruppe begrænses til den garantien som ydes på det enkelte tillægsprodukt.


Hvor længe varer garantien?

Garantien gælder i 20 år.

Hvad gør Remtech for at løse problemet?

Remtech forpligter sig til at udbedre mangler ved varen som skyldes konstruktionsfejl, materialefejl eller fejl ved installation som er udført af Remtech og som reklameres af køber senest inden udløbet af garantiperioden for produktet. Udbedring sker ved reparation, eventuelt ved udskiftning af dele eller ved ombytning af varen efter Remtech valg. Udskiftede deler tilfalder Remtech. Ved udbedring hos køber betaler køber rejse og diætudgifter efter Statens satser. Hvis udbedring efter Remtech bestemmelse skal foretages hos Remtech Nordic AS, kan Remtech bestemme at varen skal sendes tilbage til Remtech Nordic AS for købers regning og risiko, og returneres køber for Remtech Nordic AS regning og risiko.

Remtech er uden ansvar for mangler hvis køber, uden Remtech skriftlige samtykke:

- foretager ændringer eller udvidelser af varen,

- benytter forbrugsmateriel som ikke overholder de specifikationer som er opgivet af Remtech,

- undlader at følge instrukser og/eller brugeranvisninger for varen,

eller bruger varen på en måde den ikke er beregnet til.


Vilkår for garantien

Garantien gælder fra den dagen produktet overleveres på byggepla
dsen.

Undtagelse:

Garantien gælder ikke produkter som er blevet lagret, monter
et eller brugt på fejlagtig måde, ændret på eller rengjort på fejlagtig måde eller med forkerte rengøringsprodukter. Garantien dækker ikke normal slitage, ridser, skår, skrammer eller skader forårsaget af stød eller ulykker. Garantien gælder ikke hvis produktet er blevet placeret i et miljø, det ikke er beregnet til. Garantien gælder ikke indirekte skader eller følgeskader. Garantien kan ikke overføres.

Vedligeholdelsesinstruktioner

For at kunne benytte garantien må du følge de specifikke vedli
geholdelsesinstruktioner som følger leverancen. Du finder alle vedligeholdelsesinstruktioner i den medfølgende FDV


Sådan får du fat os hvis du har behov for hjælp

Tag først og fremmest kontakt med den forhandler som stod for leverancen.

 

PRODUCT LIABILITY

The Product Liability covers any damage caused by total structural collapse of a panel or panels.
Maximum coverage up to £ 5,0 MIO

 

 

Nordisk distributør af ModuSec® skalsikring til de, der har

behov for certificeret beskyttelse mod varme, vand, røg, gas

samt værn mod skader forårsaget af eksplosioner og EMI.

Leveres igennem certificerede forhandlere i Norden.

Læs mere om os på: www.remtech.dk